právne služby zodpovedne, kvalitne a diskrétne

advokátska kancelária AK Šranko s.r.o.

advokátska kancelária poskytujúca právne služby so sídlom v Nitre

Kontaktujte nás

O nás

Advokátska kancelária AK Šranko s.r.o. poskytuje právne služby v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Naša kancelária sa zameriava najmä na vypracúvanie zmlúv a iných dokumentov súvisiacich s obchodným a občianskym právom, na zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi a inými štátnymi orgánmi, na obhajobu klientov v trestných veciach.

Medzi našich klientov patria developerské spoločnosti, spoločnosti podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, stavebné a prepravné spoločnosti či poskytovatelia internetového pripojenia, ktorým poskytujeme komplexné právne poradenstvo.

Právne služby

V rámci jednotlivých odvetví práva poskytujeme:

Občianske právo

Občianske právo

Viac
Obchodné právo

Obchodné právo

Viac
Trestné právo

Trestné právo

Viac
Register partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora

Viac
Občianske právo
Občianske právo
Viac
 • Komplexné právne poradenstvo
 • Vypracúvanie právnych rozborov a stanovísk
 • Spisovanie zmlúv a iných právnych listín (prevody nehnuteľností, nájmy, vecné bremená, záložné práva a pod.)
 • Zastupovanie v súdnych, rozhodcovských, exekučných a dedičských konaniach a na mimosúdnych rokovaniach
 • Vymáhanie pohľadávok vzniknutých z právnych vzťahov
 • Uplatňovanie nárokov z vlastníckeho práva, zo zodpovednosti za škodu a bezdôvodného obohatenia
 • Vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva
Obchodné právo
Obchodné právo
Viac
 • Zakladanie spoločností, ich zápisy do obchodného registra a zmeny v nich
 • Spisovanie zmlúv a iných právnych listín
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Vypracúvanie právnych rozborov a stanovísk
Trestné právo
Trestné právo
Viac
Register partnerov verejného sektora
Register partnerov verejného sektora
Viac
Trestné právo
Trestné právo
Viac
 • Obhajoba v trestných konaniach vo všetkých štádiách
 • Zastupovanie poškodených v trestných konaniach
Register partnerov verejného sektora
Register partnerov verejného sektora
Viac

Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o fyzických osobách a právnických osobách, s ktorými vstupuje štát a subjekty verejného práva(obec, VÚC, verejnoprávne inštitúcia a pod.) do právnych vzťahov, v rámci ktorých tieto osoby prijímajú akékoľvek finančné plnenie z verejných zdrojov vrátane majetku štátu a subjektov verejného práva - partner verejného sektora. Zároveň je v rámci zápisu do registra identifikovaný konečný užívateľ výhod–fyzická osoba, ktorá má "prospech" z finančných prostriedkov alebo majetku štátu resp. subjektu verejného práva.

Register bol zriadený na základe tzv. protischránkového zákona (zákon č. 315/2016 Z.z.oregistri partnerov verejného sektora), ktorý predpokladá, že prístup k verejným zdrojom bude podmienený zápisom v registri, z ktorého musia byť zrejmí koneční užívatelia výhod a súčasne aj tzv. oprávnená osoba spoluzodpovedná za zapísané údaje.

Partner verejného sektora

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, obce, VÚC, ktorá prijíma dotácie, príspevky z fondov EÚ alebo ktorá prijíma plnenie,predmetom ktorého je majetok štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, VÚC. Partnerom verejného sektora sú aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí majú so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ako aj ďalšie subjekty, ktorýmpovinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora ustanovuje právny predpis.

Partnerom verejného sektora nie je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej majú byť poskytnuté finančné prostriedky vo výške, ktorá jednorazovo neprevyšuje sumu 100.000,- eur alebo ak ide o opakujúce sa plnenia, v úhrne sumu 250.000,- eur v kalendárnom roku. Rovnako nie je partnerom verejného sektora osoba, ktorá má nadobudnúť majetok neprevyšujúci úhrnne sumu 100.000,- eur.

Oprávnená osoba

Zápis do registra sa realizuje výlučne elektronicky. Osoba, ktorá má záujem zapísať sa do registra nie je oprávnená podať návrh sama, ale len prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá spolu s partnerom verejného sektora zodpovedá za identifikáciu konečného užívateľa výhod. Oprávnená osoba, ktorou môže byť najmä advokát alebo notár, nielen podáva návrh na zápis údajov do registra, ale zároveň sa na základe dohody s partnerom verejného sektora zaväzuje plniť všetky súvisiace povinnosti vyplývajúce zo zákona. Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra v tzv. verifikačnom dokumente, ale aj priebežne sledovať, či nenastali zmeny v údajoch zapísaných v registri (napr. či partner nezmenil sídlo, konateľov, spoločníkov, či sa nezmenili podiely spoločníkov,bydliská členov riadiacej a dozornej štruktúry, či sa konečný užívateľ nestal verejným funkcionárom a pod.) a zároveň musí overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod vždy:

a) v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,
b) pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra,
c) k 31. decembru kalendárneho roka,
d) v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,
e) v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy.

Počas celého obdobia zápisu partnera verejného sektorav registri je advokát vedený v registri ako "oprávnená osoba" a zodpovedá za správnosť údajov v registri.

Sankcie

Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať o tom advokátaako oprávnenú osobizapísanú v registri a advokát je povinný oznámiť to registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo.

Ak nie je splnená uvedená povinnosť, registrujúci orgán môže uložiť pokutu:

 • partnerovi verejného sektora vo výške prospechu, ktorý získal alebo vo výške od 10 000 eur do 1 000 000 eur,
 • osobe, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo každému členovi štatutárneho orgánu partnera verejného sektora od 10 000 eur do 100 000 eur, pričom za zaplatenie pokuty štatutárneho orgánu ručí oprávnená osoba.

Konečný užívateľ výhod je povinný do 15 dní, odkedy sa dozvedel, že sa stal konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, oznámiť partnerovi, akoaj oprávnenej osobe, že sa stal jeho konečným užívateľom výhod. V opačnom prípade mu môže byť uložená pokuta do 10 000 eur.

Pokuta vo výške od 10 000 do 100 000 eur môže byť uložená aj oprávnenej osobe, ak poruší ustanovenia o vylúčení oprávnenej osoby.

Vzhľadom k uvedenému je potrebné chápať spoluprácu partnera a oprávnenej osoby (advokáta) súvisiacu s registrom partnerov verejného sektora veľmi úzko, je potrebné promptne komunikovať o každej zmene zapisovaných údajov a o termínoch, kedy má prísť k uzatvoreniu zmluvy alebo prijatiu plnenia zo zmluvy v súlade so zákonom, inak môže byť partner (fyzická osoba, právnická osoba, konateľ) a taktiež aj oprávnená osoba sankcionovaná pokutami vo vyššie uvedenej výške.

Cenová ponuka

Miera zodpovednosti advokáta a ručenie za sankcie samozrejme vplývajú i na výšku odmeny z prípadnej spolupráce pri výkone činnosti oprávnenej osoby. Cenová ponuka sa vypracúva na mieru podľa konkrétnych okolností, najmä počtu konateľov, spoločníkov, charakteru ich podnikania, zložitosti riadiacej a dozornej štruktúry spoločnosti a pod. Cenová ponuka zahŕňa jednorazovú odmenu pri prvozápise a následnú mesačnú odmenu za vykonávanie ostatných činností oprávnenej osoby počas trvania prípadnej zmluvy.

Ponuka odzrkadľuje skutočnosť, že pri prvozápise je potrebné vypracovať tzv. verifikačný dokument, kde je potrebné podrobne určiť riadiacu a dozornú štruktúru, vrátane uvedenia členov prípadnej dozornej rady spoločnosti, uviesť deľbu zisku, hlasovacích práv v spoločnosti, uviesť, či spoločníci a konatelia sú alebo nie sú verejnými funkcionármi, identifikovať konečného užívateľa výhod, vypracovať čestné prehláseniavo vzťahu ku každej osobe v riadiacej a dozornejštruktúre spoločnosti, časovú náročnosť posúdenia počiatočných podkladov, prípravu dokumentácie a v neposlednom rade i ručenie za pokutu podľa zákona o RPVS.

Štandardne ponuka zahŕňa možnosť uzatvorenia dohody na dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiacov z akýchkoľvek dôvodov, pričom návrh na zápis do registra bude podaný do 5 pracovných dní odo dňa, kedy bude našej spoločnosti doručená všetka potrebné dokumentácia.

V prípade zápisu obchodnej spoločnosti sa za účelom vypracovania dokumentácie vyžadujú najmä spoločenská zmluva/zakladateľská listina v aktuálnom znení a k nahliadnutiu občianske preukazy štatutárov, spoločníkov a členov dozornej rady. Na základe jednotlivého posúdenia konkrétnej spoločnosti môžu byť vyžadované aj ďalšie podklady.

V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky alebo bližšie informácie o zápise do registra partnerov verejného sektora pre Váš konkrétny prípad nás neváhajte kontaktovať.

Okrem uvedeného poskytujeme právne služby i v oblastiach pracovného, rodinného či správneho práva.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o naše služby vyplňte a odošlite formulár, alebo sa na nás obráťte prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

Sídlo spoločnosti:

advokátska kancelária
AK Šranko s.r.o.
Mostná 29
949 01 Nitra
Slovensko

IČO: 50 485 601

Konateľ: JUDr. Juraj Šranko, advokát
E-mail: advokat(@)sranko.sk
Tel.: 0911 969 509